Dezvoltarea competențelor digitale în regiunile Centru și Vest

Cod Mysmis: 143112

Asociația KO-FA, în calitate de Beneficiar, va implementa în perioada 01.04.2022 – 31.10.2023 proiectul intitulat “Dezvoltarea competențelor digitale în regiunile Centru și Vest“, 

cod Mysmis: 143112


Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.822.438,32 LEI.


Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 nr. POCU/860/3/12/143112.


Perioada de implementare este de 18 luni.


Obiectivul general al proiectului îl constituie: Creșterea numărului de angajați din regiunile Centru și Vest pentru care se facilitează accesul la programe de învățare pe tot parcursul Vieții prin modificarea paradigmei politicii de resurse umane de la nivelul întreprinderilor (IMM-uri), modificare a paradigmei politicii de resurse umane axata pe facilitarea accesului la programe de formare/calificare/recalificare în vederea îmbunătățirii statutului profesional și social al angajaților și în vederea adaptării acestora la dinamica economică a sectoarelor identificate ca și competitive prin Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 -2020 (SNC) și în corelare cu Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020 (SNCDI).


Obiectivul Specific 1 - Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor, din regiunile Centru și Vest, care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă.


Obiectivul specific nr. 2 - Organizarea și derularea unui program de sprijin pentru 36 de IMM uri care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a întreprinderilor care intenționează să-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării în vederea elaborării/adaptării/revizuirii programelor de învățare pe tot parcursul vieții pentru angajați în vederea adaptării la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv și la dinamica domeniilor de specializare inteligentă.


Obiectivul specific nr. 3 - Dezvoltarea și furnizarea unui program de formare profesională pentru un număr 310 de angajați din regiunile Centru si Vest ce provin din IMM –uri care activează in sectoarele cu potențial competitiv în corelare cu domeniile de specializare inteligentă.

n cele 18 luni de implementare dorește să producă efecte pe termen lung la nivelul IMM urilor prin dezvoltarea unor programe de învățare la locul de munca pentru angajați, programe de învățare în corelare cu dinamica economica din sectoarele cu potențial competitiv. În acest sens se propune o noua paradigmă de dezvoltare a întreprinderilor, dezvoltare bazată pe cunoaștere și specializare inteligentă. Prin intermediul proiectului 36 de IMM uri vor beneficia de sprijin in vederea creșterii gradului de adaptare la dinamica economică.


Accesul este gratuit, nediscriminatoriu, în baza eligibilității și în limita locurilor disponibile.


Pentru informații suplimentare:

Date de contact: 0040726343436 prowoodcluster@gmail.com

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectiv specific POCU 860//3/12 Îmbunatatirea nivelului de cunostinþe/ competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor Proiect: Dezvoltarea competentelor digitale in regiunile Centru si Vest, Cod MySMIS: 143112 Beneficiar: Asociatia KO-FA