Politica de confidențialitate

Asociația va reține datele Dumneavoastră personale și le va folosi numai în scopul de comunicare și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.


Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.


Asociația are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este cea de procesare a comenzilor lansate online, reclamă, marketing și publicitate. Datele fiind necesare Societății pentru a informa clienții cu privire la situația contului lor, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Asociațiea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletter-ul, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Asociație mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății) la adresele de e-mail comunicate Societății.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociație și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății, precum și alte companii din același grup cu Asociațiea. Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate conform Politica de confidențialitate.


ÎN CE SCOPURI SUNT COLECTATE INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Nu colectăm date personale prin intermediul website-ului prowood.ro.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).


CÂT TIMP STOCĂM DATELE

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.


CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR

Nu vom dezvălui datele membrilor/clienților către terțe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al utilizatorilor.


INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ SUNT TRANSMISE URMĂTORILOR TERȚI


– Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o perioadă după finalizarea acestora); Toate datele sunt anonimizate.

– Google Analytics – pentru statistică. În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru marketing și publicitate; datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mică perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); nu se transmit și nu se fac asocieri cu ID-uri din cadrul site-ului (funcţia User-ID fiind dezactivată);


Vânzătorul se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 72 de ore.


La încetarea relației contractuale Vânzătorul se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care o obligație legală impune prelucrarea în continuare, situație în care Vânzătorul va fi ținut în continuare la respectarea confidențialității.


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ


• Dreptul de acces ( Conform art. 15 din GDPR ) înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.


• Dreptul la portabilitatea datelor ( Conform art. 20 din GDPR ) se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


• Dreptul la opoziție ( Conform art. 21 din GDPR ) vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

• Dreptul la rectificare ( Conform art. 16 din GDPR ) se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ( Conform art. 17 din GDPR ) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.


• Dreptul la restricționarea prelucrării ( Conform art. 18 din GDPR ) poate fi exercitat în cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Vânzătorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.


• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri


• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere


• Dreptul de a se adresa justiției


EXERCITAREA DREPTURILOR


Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa: de e-mail: contact@prowood.ro

Consumatorii/Utilizatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatura sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.


Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau altor autorități în cazul în care considera că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.


Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea română.


Utilizatorii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Politica Cookie-uri.


Ultima revizuire: 20/12/2022